نشریه های علمی انتشارات

  

دانشنامه حقوق اقتصادی    

دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید حسین حسینی
دکترعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
۳۸۸۰۶۳۰۷ - ۰۵۱ - ۰۰۹۸   ۳۸۸۰۷۳۹۴- ۰۵۱ - ۰۰۸۹
مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی - دانشکده اقتصاد . دفتر مجله دانشنامه حقوق اقتصادی .

Encyclopedia of Economic Rights