اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر سید حسین حسینی
سردبیر: دکترعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
شاپا چاپی: ۲۳۲۲-۴۱۷۷
شاپا آنلاین: ۲۳۲۲-۴۱۷۷
تلفن: Mashhad PO Box ۹۱۷۷۹۴۸۹۵۱ - ۱۳۵۷
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی

دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی

اسدالله یاوری; حامد ادریسیان
تعداد مشاهده : 92 صفحه 1-26 PDF
تعداد مشاهده : 132 صفحه 47-88 PDF
تعداد مشاهده : 94 صفحه 89-120 PDF
تعداد مشاهده : 124 صفحه 121-156 PDF