نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی - دانشکده اقتصاد . دفتر مجله دانشنامه حقوق اقتصادی .تماس اصلی

مدیر اجرایی: محمد کدخدایی
دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد .
مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی - دانشکده اقتصاد - دفتر مجله حقوق اقتصادی .
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۳۰۸
فاکس: ۳۸۸۲۹۵۸۴ - ۰۵۱
ایمیل: lowecon@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

محمد کدخدایی
تلفن: ۸۸۰۶۳۰۸ ۰۵۱۱
ایمیل: lowecon@um.ac.ir