این مجله به صورت آزاد و بدون هزینه در دسترس خوانندگان و نویسندگان است.