نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۲۳, شماره. ۹,(۱۳۹۵): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهار وتابستان ۱۳۹۵

عنوان مقاله: عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران


صفحات: 1-20

DOI: 10.22067/ح . ا ..v23i9.51625

چکیده
املاک از مهم‌ترین دارایی‌های اقتصادی هر جامعه محسوب می‌شود که ورود آن به‌گونه‌ای مطمئن به چرخه اقتصادی در توسعه کشور تأثیر بسزایی دارد. توجه به این امر که افزایش حجم معاملات املاک رابطه‌ای معکوس با «هزینه مبادله» ملک دارد، ضرورت بررسی عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه مبادله در حوزه معاملات املاک در مرحله قبل و بعد از انعقاد معامله و لزوم ارائه راهکارهای حقوقی حذف یا کاهش این عوامل را مطرح می‌سازد. پژوهش حاضر با تحلیل مفهوم و عوامل ایجاد هزینه مبادله مبتنی بر تئوری‌های اقتصادی و سپس تعیین این عوامل در حوزه املاک، مشخص می‌سازد که سیستم ثبت املاک از طریق تشخیص و تعیین حقوق مالکیت و تضمین ثبات وضعیت حقوقی املاک از یک‌سو و حمایت حقوقی از حقوق مزبور از سوی دیگر منجر به کاهش هزینه مبادله املاک از طریق تأثیر بر عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه‌ها می‌گردد و درنتیجه موجب ورود ملک به چرخه اقتصادی می‌شود و نشان می‌دهد که استفاده از سیستم ثبت عینی املاک در ترکیب با کاداستر در نظام ثبتی ایران امکان دسترسی به این هدف را علی‌رغم برخی کاستی‌ها فراهم نموده است.

کلمات کلیدی:   حقوق ثبت; هزینه مبادله; املاک;نظام ثبتی ایران

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 295

بازدید: 274

تاریخ دریافت: 1394/09/01 , تاریخ پذیرش: 1395/11/05 , تاریخ انتشار: 1395/11/05

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات