نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۲۳, شماره. ۹,(۱۳۹۵): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهار وتابستان ۱۳۹۵

عنوان مقاله: تحلیل حقوقی اصل اختصاص انحصاری ارگان اجرایی شرکت به مدیرعامل


صفحات: 39-69

DOI: 10.22067/ح . ا ..v23i9.54559

چکیده
اگرچه طبق قانون، حدود اختیارات مدیرعامل را هیأت مدیره تعیین می‌کند ولی اختیارات اجرایی‌ای که به مدیرعامل داده نشده باشد برخلاف برداشت مبهم معمول قابل اعمال توسط خود هیأت مدیره نیست؛ بنابراین این مقاله اثبات می‌کند که در حقوق تجارت اصل تقریباً پنهانی به نام اصل اختصاص انحصاری ارگان اجرایی شرکت به مدیرعامل وجود دارد. به کاررفتن کلمه "عامل" در عنوان مدیرعامل، فقط اجباری‌بودن آگهی‌شدن مشخصات مدیرعامل در روزنامه رسمی کشور، اجباری‌بودن انتخاب مدیرعامل و استثنایی‌بودن وجود هیأت‌مدیره در شرکت‌ها، اختیار کامل مدیرعامل در امور اجرایی شرکت، شخص حقیقی‌بودن مدیرعامل و امکان مدیرعامل شدن فقط برای یک شرکت، و سقف‌نداشتن دوره مدیرعاملی از دلایل وجود این اصل‌اند. این اصل قابل تسری به مدیر (عامل) شرکت‌های غیر از سهامی و تعاونی نیز می‌باشد. در مواردی مقدمات اثبات این اصل نظیر اختیار کامل داشتن مدیرعامل در امور اجرایی شرکت و جدا بودن امور اجرایی از امور تقنینی هم لاجرم اثبات شده‌اند. در پرتو این اصل، تحلیل شقوق مختلف مساله مهم امکان یا عدم‌امکان استناد به محدود‌شده‌بودن اختیارات مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث ممکن شده و مشخص می‌شود که مدیرعامل جایگاهی کاملاً مستقل از هیأت‌مدیره دارد.

کلمات کلیدی:   مدیرعامل; ارگان اجرایی شرکت; هیات‌مدیره; مدیر; مجمع‌عمومی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 249

بازدید: 222

تاریخ دریافت: 1394/12/23 , تاریخ پذیرش: 1395/11/05 , تاریخ انتشار: 1395/11/05

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات