اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر سید حسین حسینی
سردبیر: دکترعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
شاپا چاپی: ۲۳۲۲-۴۱۷۷
شاپا آنلاین: ۲۳۲۲-۴۱۷۷
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۳۰۸
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی