نشریه های علمی انتشارات

جهت مشترک شدن با مجله دانشنامه حقوق اقتصادی میتوانید ضمن تماس با شماره 05118806307 نحوه برقراری اشتراک را سوال بفرمایید .