نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات تکمیلی این شماره

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل با تاکید بر حقوق بین‌الملل اقتصادی و حق توسعه  PDF    دانلود : 4767
  غلامرضا خواجی
  بازدید: 2497
  بررسی حقوقی تشخیص علی الرأس و عملیات اجرایی مالیات؛ نمود‌های قدرت عمومی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران  PDF    دانلود : 3480
  ولی رستمی ; احمد کتابی رودی
  بازدید: 1295
  حقوق بین الملل توسعه پایدار: از آرمان تا واقعیت  PDF    دانلود : 3983
  حجت سلیمی ترکمانی
  بازدید: 1706
  بررسی نقش دولت و مجلس در تغییر سیاست های اقتصادی ایران مطالعه موردی: برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۳۷۲-۱۳۶۸)  PDF    دانلود : 3316
  وحید سینائی ; سمیه زمانی
  بازدید: 1248
  مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»  PDF    دانلود : 3374
  كاوه قبادی ; حسین ناصری مقدم
  بازدید: 821
  تبیین و نقد مفهوم «انسان اقتصادی» در رویکرد اقتصادی به حقوق  PDF    دانلود : 3589
  سید مرتضی نعیمی ; محمد راسخ
  بازدید: 1138