نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران  PDF    دانلود : 295
  نسرین طباطبائی حصاری 1-20
  بازدید: 275
  باهم‌فروشی در قرارداد فرانشیز از منظر حقوق رقابت: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات‌متحده  PDF    دانلود : 308
  مصطفی السان ; خلود دریس ; ليلا نجفي زاده 21-38
  بازدید: 273
  تحلیل حقوقی اصل اختصاص انحصاری ارگان اجرایی شرکت به مدیرعامل  PDF    دانلود : 249
  احد قلی زاده منقوطای 39-69
  بازدید: 223
  موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری  PDF    دانلود : 248
  عبدا... خدابخشی 70-89
  بازدید: 264
  حمایت از طرح و بسته‌بندی محصولات در قالب شاخه‌های حقوق مالکیّت فکری  PDF    دانلود : 275
  زهرا شاکری ; سعید حبیبا ; سهیلا نورعلی 90-111
  بازدید: 246
  تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت  PDF    دانلود : 267
  ابراهیم عبدی پور فرد ; علی فتوحی راد 112-135
  بازدید: 250