نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال. ۲۰, شماره. ۴,(۱۳۹۲): دانشنامه حقوق اقتصادی «حسبه»؛ ابزار حقوقِ اقتصادیِ اسلامی در نظارت و کنترل بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر چکیده   PDF
محمود باقری , محمّد صادقی
سال. ۲۰, شماره. ۳,(۱۳۹۲): دانشنامه حقوق اقتصادی ابهام در ورشکستگی بین‎المللی؛ در جستجوی دیدگاه مناسب چکیده   PDF
سام محمدی , حسام كدیور
سال. ۲۰, شماره. ۳,(۱۳۹۲): دانشنامه حقوق اقتصادی احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین چکیده   PDF
حسین صابری , حسین حلبیان
سال. ۲۱, شماره. ۶,(۱۳۹۳): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی اقتصاد سبز: گامی به سوی تحقق توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست چکیده   PDF
محمد حسین رمضانی قوام آبادی
سال. ۱۹, شماره. ۱,(۱۳۹۱): دانشنامه حقوق اقتصادی الزامات حقوقی بانکداری خصوصی و بررسی آنها در نظام حقوقی ایران چکیده   PDF
هادی حاج‌زاده
سال. ۲۰, شماره. ۳,(۱۳۹۲): دانشنامه حقوق اقتصادی الگوی مجازات بهینه کارتل‌ها با درنظرگرفتن پیشینه جرم چکیده   PDF
مهدی فیضی
سال. ۲۲, شماره. ۷,(۱۳۹۴): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان ۱۳۹۴ امتناع یک‌جانبه از اعطای لیسانس اختراع؛ تأملی تطبیقی در رهیافت‌های حقوق رقابت آمریکا، اتحادیه اروپا و ایرانو ایران چکیده   PDF
ابراهیم رهبری , محمود جعفری چالشتری
سال. ۲۳, شماره. ۹,(۱۳۹۵): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهار وتابستان ۱۳۹۵ باهم‌فروشی در قرارداد فرانشیز از منظر حقوق رقابت: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات‌متحده چکیده   PDF
مصطفی السان , خلود دریس , ليلا نجفي زاده
سال. ۲۱, شماره. ۵,(۱۳۹۳): دانشنامه حقوق اقتصادی بررسی ارتباط توسعه‌یافتگی و ارتکاب جرم در اقتصاد ایران چکیده   PDF
مهدی خداپرست مشهدی , ماندانا غفوری ساداتیه
سال. ۲۲, شماره. ۷,(۱۳۹۴): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان ۱۳۹۴ بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران چکیده   PDF
اعظم قزلباش , محمود هوشمند , سید مهدی نعمتی خیرآبادی
سال. ۲۱, شماره. ۵,(۱۳۹۳): دانشنامه حقوق اقتصادی بررسی تأثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی در هشت کشور بزرگ اسلامی چکیده   PDF
حسن حیدری , رقیه علی نژاد
سال. ۲۱, شماره. ۵,(۱۳۹۳): دانشنامه حقوق اقتصادی بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه چکیده   PDF
محبوبه عبدالهی , سیداحمدی سجادی سید علی
سال. ۱۹, شماره. ۲,(۱۳۹۱): دانشنامه حقوق اقتصادی بررسی حقوقی تشخیص علی الرأس و عملیات اجرایی مالیات؛ نمود‌های قدرت عمومی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران چکیده   PDF
ولی رستمی , احمد کتابی رودی
سال. ۲۲, شماره. ۸,(۱۳۹۴): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بررسی شرکت تک شریک در حقوق ایران با نگاه تطبیقی چکیده   بدون عنوان   PDF   PDF
عباس نیازی , ایام کمرخانی , محسن جلیلیان
سال. ۲۲, شماره. ۷,(۱۳۹۴): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان ۱۳۹۴ بررسی علل و ابعاد حقوقی ورشکستگی شرکت انرون آمریکا با تأکید بر حقوق شرکت‌های آمریکایی چکیده   PDF
سید علی سید احمدی سجادی , امیر باقریان
سال. ۲۲, شماره. ۷,(۱۳۹۴): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان ۱۳۹۴ بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور چکیده   PDF
حجت مبین , امین امیرحسینی
سال. ۱۹, شماره. ۱,(۱۳۹۱): دانشنامه حقوق اقتصادی بررسی فقهی وقف پول و آثار اقتصادی آن ) با تاکید بر فقر و اشتغال ( چکیده   PDF
تقی ابراهیمی سالاری , سیدمحمد سیدحسینی
سال. ۲۱, شماره. ۶,(۱۳۹۳): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه چکیده   PDF
نجف لک زایی , هادی حاج زاده
سال. ۲۱, شماره. ۶,(۱۳۹۳): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بررسی نظریات بازدارندگی و منفعت زدایی راجع به خسارت تنبیهی در دعاوی مسئولیت مدنی چکیده   PDF
اعظم امینی , صدیقه ابک
سال. ۱۹, شماره. ۲,(۱۳۹۱): دانشنامه حقوق اقتصادی بررسی نقش دولت و مجلس در تغییر سیاست های اقتصادی ایران مطالعه موردی: برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۳۷۲-۱۳۶۸) چکیده   PDF
وحید سینائی , سمیه زمانی
سال. ۲۲, شماره. ۸,(۱۳۹۴): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بررسی نقش و نحوه تأثیر گروه‌های ذینفع در سیاست‌گذاری برای فضای کسب‌وکار چکیده   PDF
حسن وکیلیان
سال. ۱۹, شماره. ۱,(۱۳۹۱): دانشنامه حقوق اقتصادی بررسی ویژگی شخصی و اقتصادی تعهدات با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه چکیده   PDF
علیرضا یزدانیان
سال. ۲۲, شماره. ۸,(۱۳۹۴): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۴ تأثیر تحریم بانکی به‌مثابه فورس ماژور بر نظام حقوقی گشایش اعتبار اسنادی چکیده   PDF
سید یاسر ضیایی , مهدی تلبا
سال. ۲۰, شماره. ۴,(۱۳۹۲): دانشنامه حقوق اقتصادی تاثیر حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی چکیده   PDF
سید منصور خلیلی عراقی , یزدان گودرزی فراهانی
سال. ۲۲, شماره. ۸,(۱۳۹۴): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۴ تبلیغات تجاری مقایسه ای چکیده   PDF
مصطفی بختیاروند , اکرم آقامحمدی
1 - 25 (54) 1 2 3 > >>