• نام : محمد کدخدایی
  • آدرس پستی : مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی - دانشکده اقتصاد . دفتر مجله دانشنامه حقوق اقتصادی .
  • بخش یا واحد: مدیر اجرایی
  • دانشگاه : دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد .
  • تلفن 051-38806308