##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ابراهیم تقی زاده

چکیده

حقوق مصرف کننده» و لزوم حمایت از آن، از موضوعات مشترک علم حقوق و اقتصاد است. در واقع، حقوق مصرف کننده، مجموعه قواعدی است که کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، مطابق با ضوابط قانونی و مندرجات قرار داد مربوطه و یا عرف در معاملات، می‌بایست آن را رعایت نمایند؛ حقوقی که مقصود اصلی آن، ایجاد تعادل میان قدرت معاملاتی مصرف کنندگان و عرضه کنندگان است و در قوانین و مقررات کشورهایی که این حقوق را به رسمیت شناخته‌اند مشترک است،«حقوق بنیادین مصرف کننده» نامیده می‌شود. حقوق مذکور آن دسته از حقوق بشری است که یا خاص مصرف کنندگان هستند و یا مصرف کننده بودن در آن، در آنها ویژگی برجسته‌ای محسوب می‌شود.
در این مقاله با بررسی «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان» ایران مصوب 1388 و مقررات «اتحادیه اروپا» تحت عناوین «چارچوب قانون اروپایی» و «اصول راهنمای سازمان ملل متحد برای حمایت از مصرف کننده» ملاحظه خواهد شد که «حق انتخاب و به‌دست آوردن کالا و خدمات»، «حق ایمنی برای مصرف کننده»، «حق برخورداری از آموزش و اطلاعات کامل» و«حق برخورداری از حمایت» از جمله حقوق بنیادین و مشترک در تمامی مقررات مذکور محسوب می‌شود.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
تقی زادها. (2012). حقوق بنیادین مصرف کننده (مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران با مقررات اتحادیه اروپا و اصول راهنمای سازمان ملل متحد). دانشنامه حقوق اقتصادی, 19(1). https://doi.org/10.22067/le.v19i1.27364
نوع مقاله
علمی پژوهشی