##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

علیرضا یزدانیان

چکیده

در سیستم‌های حقوقی رومی - ژرمنی تعهدات دارای ویژگی‌های واحدی شده‌اند که در حقوق کنونی جهان سخن از حقوق تعهدات عام برای همه سیستم‌های حقوقی کار بیهوده‌ای نیست. با این وجود در مواردی خلط کاری‌هایی در حقوق رم و فرانسه شده که بر حقوق تعهدات جهان و از جمله ایران اثر گذاشته و به همین دلیل امروزه در کتب حقوق تعهدات جدید در حقوق فرانسه قبل از پرداختن به مطالب به مطالعه جایگاه تعهد توجه می‌شود تا حقوقدانان از خلط کاری دیرین بپرهیزند. در حقوق ایران نیز خلط عقد و تعهد در قانون مدنی که یادگاری از نیاکان بوده سبب شده که حتی در سطوح عالی عقد با تعهد خلط گرددو بنابرین از نظر علمی و از منظر قانون نویسی باید مفهوم تعهد و جایگاه آن روشن گردد. بدیهی است نیل به این امر می‌طلبد تا در سایه نظریه‌های موجود مفهوم و جایگاه تعهدات روشن شود که در این مقاله با مطالعه تطبیقی به آن پرداخته می‌شود

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
یزدانیانع. (2012). بررسی ویژگی شخصی و اقتصادی تعهدات با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه. دانشنامه حقوق اقتصادی, 19(1). https://doi.org/10.22067/le.v19i1.27371
نوع مقاله
علمی پژوهشی