##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ابراهیم رهبری محمدحسین قیاسی یزدان گودرزی فراهانی

چکیده

این مقاله به منظور شناسایی تاثیر حقوق رقابت بر رشد بهره‏‎وری به بررسی مدل داده‏های تابلویی شامل کشورهای در حال توسعه پرداخته است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیه‏ای که در خصوص ارتباط بین حقوق رقابت و رشد اقتصادی صورت گرفته، فرآیند علت و معلولی که پیوند دهنده حقوق رقابت و رشد اقتصادی است، به محک گذاشته شود. برای این منظور از مدل‏های داده‏های تابلویی استفاده گردیده و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن‏های گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است.
نتایج حاکی از آنست که تاثیر حمایت از حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورها بستگی به مرحله‏ای از رشد دارد که کشورها در آن قرار گرفته‏اند. خصوصا" برای کشورهای در حال توسعه که چارچوب نهادی آنها در مراحل اولیه توسعه است، حقوق رقابت تاثیر بسیار محدودی بر تغییر در فعالیت‏های اقتصادی خواهد داشت. این در حالی است که برای کشورهای توسعه‏یافته که چارچوب نهادی آنها از یک سطح آستانه گذشته است، اثرگذاری مثبت حقوق رقابت بر رشد اقتصادی نمایان‎تر خواهد بود. تاثیر حقوق رقابت با توجه به میزان کارایی اجرای موازین و ضوابط آن توسط نهادهای وابسته به دولت تخمین زده می‏شود. بدون داشتن یک طرح اجرایی قوی، حقوق رقابت در کشورها نه تنها حمایتی از رشد بهره‏وری نمی‏کند، بلکه ممکن است سطح رشد بالقوه اقتصادی را تنزل دهد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
رهبریا., قیاسیم., & گودرزی فراهانیی. (2013). عملکرد حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه. دانشنامه حقوق اقتصادی, 20(3). https://doi.org/10.22067/le.v20i3.34283
نوع مقاله
علمی پژوهشی