[1]
یاوریا. و ادریسیانح. 2018. راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی. دانشنامه حقوق اقتصادی. 25, 13 (ژوئن 2018), 1-26. DOI:https://doi.org/10.22067/le.v25i13.58773.