[1]
قریشیف. 2018. تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی. دانشنامه حقوق اقتصادی. 25, 13 (ژوئن 2018), 27-46. DOI:https://doi.org/10.22067/le.v25i13.61999.