[1]
انصاری مهیاریع.ر. و رئیسیل. 2018. استانداردهای بین‌المللی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی. دانشنامه حقوق اقتصادی. 25, 13 (ژوئن 2018), 47-88. DOI:https://doi.org/10.22067/le.v25i13.64645.