[1]
ساداتیس.م.ج. 2018. گفتمان اقتدارگرای سنتی و اقتصاد سیاسی تعذیب. دانشنامه حقوق اقتصادی. 25, 13 (ژوئن 2018), 89-120. DOI:https://doi.org/10.22067/le.v25i13.64722.