[1]
شفیع زاده دیزجیت. و اردبیلیم. 2018. الزامات مبارزه با پول¬شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی. دانشنامه حقوق اقتصادی. 25, 13 (ژوئن 2018), 121-156. DOI:https://doi.org/10.22067/le.v25i13.66027.