[1]
آقاییم., ملک الساداتیس. و سلیمی فرم. 2018. یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر دانش. دانشنامه حقوق اقتصادی. 25, 13 (ژوئن 2018), 157-188. DOI:https://doi.org/10.22067/le.v25i13.66103.