(1)
یاوریا.; ادریسیانح. راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی. LE 2018, 25, 1-26.