(1)
قریشیف. تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی. LE 2018, 25, 27-46.