(1)
انصاری مهیاریع. ر.; رئیسیل. استانداردهای بین‌المللی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی. LE 2018, 25, 47-88.