(1)
ساداتیس. م. ج. گفتمان اقتدارگرای سنتی و اقتصاد سیاسی تعذیب. LE 2018, 25, 89-120.