(1)
شفیع زاده دیزجیت.; اردبیلیم. الزامات مبارزه با پول¬شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی. LE 2018, 25, 121-156.