(1)
آقاییم.; ملک الساداتیس.; سلیمی فرم. یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر دانش. LE 2018, 25, 157-188.