یاوریا., & ادریسیانح. (2018). راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی. دانشنامه حقوق اقتصادی, 25(13), 1-26. https://doi.org/10.22067/le.v25i13.58773