قریشیف. (2018). تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی. دانشنامه حقوق اقتصادی, 25(13), 27-46. https://doi.org/10.22067/le.v25i13.61999