انصاری مهیاریع. ر., & رئیسیل. (2018). استانداردهای بین‌المللی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی. دانشنامه حقوق اقتصادی, 25(13), 47-88. https://doi.org/10.22067/le.v25i13.64645