ساداتیس. م. ج. (2018). گفتمان اقتدارگرای سنتی و اقتصاد سیاسی تعذیب. دانشنامه حقوق اقتصادی, 25(13), 89-120. https://doi.org/10.22067/le.v25i13.64722