شفیع زاده دیزجیت., & اردبیلیم. (2018). الزامات مبارزه با پول¬شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی. دانشنامه حقوق اقتصادی, 25(13), 121-156. https://doi.org/10.22067/le.v25i13.66027