آقاییم., ملک الساداتیس., & سلیمی فرم. (2018). یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر دانش. دانشنامه حقوق اقتصادی, 25(13), 157-188. https://doi.org/10.22067/le.v25i13.66103