یاوریا.; ادریسیانح. راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی. دانشنامه حقوق اقتصادی, v. 25, n. 13, p. 1-26, 2 ژوئن 2018.