قریشیف. تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی. دانشنامه حقوق اقتصادی, v. 25, n. 13, p. 27-46, 2 ژوئن 2018.