انصاری مهیاریع. ر.; رئیسیل. استانداردهای بین‌المللی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی. دانشنامه حقوق اقتصادی, v. 25, n. 13, p. 47-88, 2 ژوئن 2018.