ساداتیس. م. ج. گفتمان اقتدارگرای سنتی و اقتصاد سیاسی تعذیب. دانشنامه حقوق اقتصادی, v. 25, n. 13, p. 89-120, 2 ژوئن 2018.