شفیع زاده دیزجیت.; اردبیلیم. الزامات مبارزه با پول¬شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی. دانشنامه حقوق اقتصادی, v. 25, n. 13, p. 121-156, 2 ژوئن 2018.