آقاییم.; ملک الساداتیس.; سلیمی فرم. یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر دانش. دانشنامه حقوق اقتصادی, v. 25, n. 13, p. 157-188, 2 ژوئن 2018.