یاوریاسدالله, و ادریسیانحامد. 2018. “راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی”. دانشنامه حقوق اقتصادی 25 (13), 1-26. https://doi.org/10.22067/le.v25i13.58773.