قریشیفردین. 2018. “تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی”. دانشنامه حقوق اقتصادی 25 (13), 27-46. https://doi.org/10.22067/le.v25i13.61999.