انصاری مهیاریعلی رضا, و رئیسیلیلا. 2018. “استانداردهای بین‌المللی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی”. دانشنامه حقوق اقتصادی 25 (13), 47-88. https://doi.org/10.22067/le.v25i13.64645.