ساداتیسید محمد جواد. 2018. “گفتمان اقتدارگرای سنتی و اقتصاد سیاسی تعذیب”. دانشنامه حقوق اقتصادی 25 (13), 89-120. https://doi.org/10.22067/le.v25i13.64722.