شفیع زاده دیزجیتوحید, و اردبیلیمحمدعلی. 2018. “الزامات مبارزه با پول¬شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی”. دانشنامه حقوق اقتصادی 25 (13), 121-56. https://doi.org/10.22067/le.v25i13.66027.