آقاییمهلا, ملک الساداتیسعید, و سلیمی فرمصطفی. 2018. “یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر دانش”. دانشنامه حقوق اقتصادی 25 (13), 157-88. https://doi.org/10.22067/le.v25i13.66103.