یاوریا. و ادریسیانح. (2018) “راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی”, دانشنامه حقوق اقتصادی, 25(13), صص 1-26. doi: 10.22067/le.v25i13.58773.