قریشیف. (2018) “تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی”, دانشنامه حقوق اقتصادی, 25(13), صص 27-46. doi: 10.22067/le.v25i13.61999.