انصاری مهیاریع. ر. و رئیسیل. (2018) “استانداردهای بین‌المللی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی”, دانشنامه حقوق اقتصادی, 25(13), صص 47-88. doi: 10.22067/le.v25i13.64645.