ساداتیس. م. ج. (2018) “گفتمان اقتدارگرای سنتی و اقتصاد سیاسی تعذیب”, دانشنامه حقوق اقتصادی, 25(13), صص 89-120. doi: 10.22067/le.v25i13.64722.