شفیع زاده دیزجیت. و اردبیلیم. (2018) “الزامات مبارزه با پول¬شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی”, دانشنامه حقوق اقتصادی, 25(13), صص 121-156. doi: 10.22067/le.v25i13.66027.